Teenused

Esmaabi väljaõppe koolitus

Esmaabi täiendõppe koolitus

Iga inimese elus võib ette tulla olukord, kus keegi meie lähedastest, töökaaslastest või lihtsalt meile tundmatu inimene tänavalt vajab elupäästvat esmaabi. Abiandmist ei tohiks iseenesest karta – teineteise aitamine on inimlik ja seda tuleb teha seni, kuni jõuavad kohale appi kutsutud professionaalid.

Me ei tohiks esmaabikoolitust võtta kui järjekordset kohustust, mis tööandja või seadus meile peale surub, sest tegelikult on koolitusel õpitav kasulik meile kõigile ja inimese elu päästmine sõltub eriti just abistaja oskustest.

Iga inimese kohustus on õnnetuse korral esmaabi anda. Õigesti antud elupäästva esmaabiga õnnetuskohal võime päästa kannatanu elu ja vältida lisakahjustuste tekkimist.

Esmaabi on üks osa päästeahelast, mille osad on:

  • päästmine otsesest ohust, sündmuskoha märgistamine
  • kannatanu seisundi hindamine
  • elupäästev esmaabi
  • 112 – abikutse
  • jätkuv esmaabi
  • kiirabi
  • haigla

Abikutse kiirest ja korrektsest edastamisest ning esmaabi andmise kvaliteedist sõltub tihti kannatanute elu ja edasine tervenemine.

Kutsu meid oma personalile esmaabi õpetama!

Oluline info:

EV Sotsiaalministeeriumi määrus nr 61 (24.09.2010) “Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale” sätestab §6(3) Lasteasutuse pedagoogidel ja õpetajaid abistavatel töötajatel peavad olema oskused anda lastele esmast abi.

Tööandjal on kohustus vastavalt uuele (01.01.2019) Töötervishoiu ja Tööohutuse seadusele (§ 132): igas ettevõttes peab olema inimene, kes on läbinud 16-tunnise esmaabi väljaõppe kursuse ning igal kolmandal aastal vähemalt 6-tunnise täiendõppe. Esmaabiandja väljaõppe eesmärk on põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi korral ning esmaabi osutamiseks. Esmaabiandjale ei pea koolitust korraldama, kui esmaabiandja igapäevane töö eeldab erakorralise meditsiini, anestesioloogia, intensiivravi või kiirabi teenuse osutamist.

Juhilubade taotlemiseks on vajalik läbida vähemalt 16-tunnine esmaabi koolitus.

01.07.2018 kehtima hakanud “Relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse” §35 lõige 2 sätestab, et relvaloa taotleja peab esitama dokumendi, mis tõendab vähemalt sellise 16h esmaabikoolituse läbimist, mille on läbi viinud tervishoiutöötaja, kes on läbinud esmaabiõpetajate koolituskursuse ja omab sellekohast tunnistust.