Kvaliteet

Pro Edu-Cat OÜ tegevuse kvaliteedi tagamise alused

1. Üldsätted
1.1 Pro Edu-Cat OÜ (Reg.nr 16820662) (edaspidi Koolitaja) lähtub oma tegevuses täiskasvanute koolituse seadusest, nimetatud seaduse juurde kuuluvast määrusest „Täienduskoolituse standard“, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteedi tagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele, ettevõtte ärieetikast, põhikirjast ja õppekorralduse alustest.
1.2 Esmaabiandja väljaõppe koolituse ja täiendkoolituse kord vastab Eesti Vabariigi Sotsiaalministeeriumi 22.11.2018 määrusele nr 50 “Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses”.
1.3 Koolituste läbiviimisel ja õppija/Tellijaga suheldes juhindub Koolitaja printsiipidest: ausus, avatus, abivalmidus.

2. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise alused ja kord
2.1 Koolitused toimuvad koolituste läbiviimiseks sobivates ruumides, mis vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele ning kus on olemas koolituse läbiviimiseks sobilikud tehnilised vahendid.
2.2 Koolitusel kasutatavad õppematerjalid on kas paberkandjal või/ja elektroonilised.
2.3 Õppijate arv grupis on piiratud, lähtudes põhimõttest, et igale koolitatavale peab olema tagatud personaalne lähenemine.

3. Õppekavade kvaliteedi tagamise kord
3.1 Õppekavade koostamisel on aluseks täiskasvanute koolituseseadus, täienduskoolituse standard ning täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjal.
3.2 Õppekavad sisaldavad vähemalt järgmist:
3.2.1 õppekava nimetus;
3.2.2 õppekavarühm;
3.2.3 õpiväljundid;
3.2.4 õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
3.2.5 õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
3.2.6 õppe sisu;
3.2.7 õppekeskkonna kirjeldus;
3.2.8 õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
3.2.9 lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
3.2.10 koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal.

4. Koolitajate kvaliteedi tagamise alused
4.1 Esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse viib läbi tervishoiutöötajate riiklikus registris registreeritud tervishoiutöötaja, kes on läbinud esmaabiõpetaja koolituse ning omab sellekohast tunnistust.
4.2 Õppekvaliteedi tagamiseks osalevad koolitajad erialastel täienduskoolitustel, arendades õppemeetodite ja õppe sisu edasiandmise oskust ning viia end kurssi ajakohaste esmaabivõtete rakendamisega.

5. Dokumendihaldus
5.1 Koolitaja kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post ja isikukood. Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse alusel.
5.2 Täienduskoolitusasutuse väljastatud tunnistused ja tõendid nummerdatakse ja Koolitaja peab nende üle arvestust. Tunnistusi ja tõendeid väljastatakse paberkandjal.
5.3 Tunnistus ja tõend allkirjastatakse koolitaja poolt.

6. Tagasiside
6.1 Õppijatel palutakse täita pärast koolitust Koolitaja poolt koostatud tagasiside ankeet.
6.2 Tagasisidet võib anda nii kirjalikult paberkandjal kui ka elektroonsel kujul.
6.3 Tagasiside alusel saab Koolitaja vajadusel sisse viia muudatusi õppe kvaliteedi tõstmiseks.

Kvaliteedi tingimused kehtivad alates 20.09.2023